Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen
Repairsoft biedt haar klanten de mogelijkheid om airsoft accessoires, toebehoren en gerelateerde artikelen te bestellen.
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop, inclusief via de webshop, die de klant plaatst bij Repairsoft, Herentalsebaan 636, 2100 Deurne, ingeschreven in het KBO onder het ondernemingsnummer BE0655.751.969. 
De klant aanvaardt dat deze Algemene Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. 

Artikel 2: Prijs en  betaling
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Repairsoft behoudt zich het recht voor om de prijs van de aangeboden goederen te allen tijde te wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt de prijs die vermeld stond op de webshop op het ogenblik van bestelling of op de bestelbon.

De klant is verplicht de koopprijs contant te betalen na de factuurdatum. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. Kleuren kunnen licht afwijken van de kleuren op de foto’s. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaar

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. 
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Repairsoft. 
Repairsoft is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 

 

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Repairsoft assortiment online aan te kopen. 
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Repairsoft. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd of op het gekozen leveringsadres.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

  • Visa
  • MasterCard
  • PayPal
  • Bankoverschrijving
 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Repairsoft. 
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Repairsoft te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Indien er bij Repairsoft gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de klant, is Repairsoft bevoegd de levering van de bestelde artikelen uit te stellen tot dat de klant afdoende zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Repairsoft beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Repairsoft zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen en de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.

Artikel 7: Klachten en Aansprakelijkheid
De klant verbindt zich ertoe de geleverde artikelen bij de levering onmiddellijk te onderzoeken en na te gaan of deze overeenstemmen met de overeengekomen bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

In geen enkel geval zal Repairsoft aansprakelijk zijn voor de schade die rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan nalatigheid of foutief gebruik door de klant van de geleverde goederen of door wijzigingen aan de geleverde goederen die aangebracht zijn door de klant.

Repairsoft wijst iedere aansprakelijkheid af voor enige immateriële, indirecte of gevolgschade (met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving, financieel verlies, onderbreking aan de werkzaamheden, verlies van gegevens of vorderingen van derden…), behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout van Repairsoft.

De aansprakelijkheid van Repairsoft is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van het goed of van een onderdeel ervan.

De totale aansprakelijkheid van Repairsoft is in elk geval beperkt tot de onder de overeenkomst gefactureerde en effectief betaalde bedragen.

Artikel 8: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. 

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Repairsoft klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Repairsoft . 

Elk verborgen gebrek dient schriftelijk binnen 8 werkdagen na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.  Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en geringe verschillen kunnen geen grond voor klachten opleveren.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 
De garantie is niet overdraagbaar. 

Artikel 9: Verzakingstermijn 
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : 
De consument heeft het recht aan Repairsoft mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product (“Herroepingsrecht”). Het Herroepingsrecht kan uitgeoefend worden aan de hand van een ingevuld modelformulier dat beschikbaar is op [http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_WER_VI_Modelformulier_voor_herroeping_tcm325-246013.pdf] of via een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt.

Klanten die van het Herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Repairsoft klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Repairsoft .
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd. Repairsoft kan de terugbetaling uitstellen tot de goederen die het voorwerp uitmaken van het Herroepingsrecht door Repairsoft werden ontvangen of de consument aantoont dat deze goederen verzonden werden.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Zullen in geen geval worden teruggenomen: 
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen 
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd 
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of voor een specifieke persoon bedoeld zijn;
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden 

 

Artikel 10: Privacy
De klant geeft aan Repairsoft de toelating om de verstrekte persoonsgegevens van de klant op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Repairsoft handelt hierbij in overeenstemming met de Belgische wet voor de verwerking van persoonsgegevens d.d. 8 december 1992. Repairsoft verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie of promotiecampagnes van Repairsoft toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Als de klant geen commerciële informatie van Repairsoft meer wilt ontvangen, dan dient de klant Repairsoft hiervan op de hoogte te brengen

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Repairsoft bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Repairsoft uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk of per e-mail aan te vragen op het hierna vermelde adres: Repairsoft, Herentalsebaan 636 ,2100 Deurne. 

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Repairsoft om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Repairsoft . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Repairsoft kan deze Algemene Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden. 

Artikel 13: Bewijs 
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 14: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.